Oferte financiare evaluare active SC PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT SRL

News by

REF: OFERTA EVALUARE ACTIVE PEŞTIŞORUL DE AUR IMPORT-EXPORT SRL
DASCĂL INSOLVENCY SPRL

Stimati Domni,

Facem referire la solicitarea dumneavoastră de a vă pune la dispoziţie o oferta de servicii de evaluare pentru activele aparţinând firmei PEŞTIŞORUL DE AUR IMPORT -EXPORT SRL . Va confirmam ca am fi onorati sa realizam aceasta lucrare si avem plăcerea de a anexa oferta noastră.

Cu stima
Alexandru IONESCU
CEO
PRIME VALUE
Bd. Pache Protopopescu nr.10, Sector 2, Bucuresti
Mobile: (+4) 0732 383 343
Fax: (+4) 0341 818 283
E-mail: alexandru.ionescu@primevalue.ro
Web: www.primevalue.ro

1. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Ca răspuns ia soiicitarea dumneavoastră, va punem la dispoziţie propunerea pentru evaluarea activelor deţinute de către firma PEŞTIŞORUL DE AUR IMPORT -EXPORT SRL.

2. BAZA EVALUĂRII

Evaluarea proprietăţilor va fi efectuată in baza „Valorii de piaţa” la data evaluării care este definita de Standardele de Evaluare Internaţionale ca:
– “Suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluării, intre un cumpărător decis si un vânzător hotărât, intr-o tranzacţie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzătoare, in care părţile implicate au acţionat in cunoştinţa de cauza, prudent si fara constrângere.”

3. INFORMAŢII NECESARE

In urma agreerii termenilor colaborării, următoarele documente vor fi necesare pentru realizarea raportului de evaluare (daca sunt disponibile):
1. Contract de Vânzare – Cumpărare
2. Confirmarea titlului de proprietate, inclusiv detalii asupra oricăror acorduri, înlesniri, restricţii sau drepturi asupra proprietăţii;
3. Sumarul tuturor închirierilor, cedărilor si concesionarilor existente asupra proprietăţilor (daca este cazul);
4. Facturi achiziţie
5. Confirmarea titlului de proprietate, inclusiv detalii asupra oricăror acorduri,
înlesniri, restricţii sau drepturi asupra bunurilor;
6. Documente contabilitate privind valoarea de inventar
7. Sumarul reparaţiilor tehnice periodice/capitale
8. Dovada asigurării acestor utilaje
9. Tabel cu număr de km parsursi/ore de funcţionare
10. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la starea in care se aflau bunurile
mobile, la data receptionarii acestora (buna, proasta, medie).

4. INSPECŢIA

Vom inspecta vizual echipamentele pentru a ne forma o opinie asupra naturii bunurilor, localizării, condiţiilor si a altor factori care ne vor ajuta sa va consiliem asupra Valorii de Piaţa, dar nu vom intreprinde o expertiza structurala, nu vom testa utilităţile si nu vom realiza nicio forma de măsurare a condiţiilor de mediu/poluare.
Cu toate acestea, orice defecte materiale care vor fi observate de noi in timpul inspecţiei, sau ne vor fi semnalate, si care pot afecta valoarea proprietăţii, vor fi incluse in raportul nostru.

5. CONŢINUTUL RAPOARTELOR

In urma acordului dumneavoastră, vom întocmi un Raport de Evaluare care va include valoarea finala de piaţa la data evaluării, scopul lucrării, supoziţiile de evaluare standard adoptate de noi si metodologia de evaluare. Raportul va include detalii asupra proprietăţii in cauza si analiza pieţei. Vor fi incluse de asemenea o harta de localizare si fotografii color.
Raportul va fi disponibil in doua exemplare color, semnate şi stampilate, pentru fiecare proprietate/obiect al evaluării in parte. Acestea vor fi redactate in limba romana.

6. DURATA

• Rapoartele vor fi disponibile in termen de 15 zile lucratoare de la primirea instrucţiunilor dumneavoastră si a întregii documentaţii necesare, menţionata mai sus.

7. ONORARIU

• Onorariul firmei noastre pentru serviciile menţionate in aceasta este de 11.500 Lei plus TVA-ul legal de 19% plătibil in RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii fiscale. La semnarea contractului se va achita un avans de 50% din factura fiscala emisa , iar restul de 50% se va achita la predarea raportului de evaluare.

8. CONFIDENŢIALITATE

• PRIME VALUE SRL confirma ca va trata aceasta lucrare in regim de confidenţialitate, si va semna un acord de confidenţialitate cu Clientul, daca acesta o solicita.

SC MAPPS MASTER APPRAISAL SRL
Membru corporativ ANEVAR, număr autorizaţie 0464
Adresa: Bucureşti, Str, Grigore Alexandrescu nr. 81, sectorul 1, înregistrare: J40/7308/2004, CIF R016400917
Date de contact: telefon – 021/2102118, e-mail: office@mapps.ro, www.mapps.ro

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: DASCĂLU INSOLVENCY SPRL
Referitor la : Evaluare active PEŞTIŞORUL DE AUR IMPORT – EXPORT SRL

Domnilor,

1. Examinând documentele puse la dispoziţie, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului SC MAPPS
MAŞTER APPRAISAL SRL, membru corporativ ANEVAR cu numărul de legitimaţie 0464, ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile legale şi cerinţele solicitate, să executăm serviciile de evaluare
solicitate în următoarele condiţii:
1. Onorariul: 2.600 euro + TVA
2.Modalitatea de plată:
a.50% la semnarea contractului
b.50% la predarea raportului
3.Termenul de execuţie
a. 15 de zile lucrătoare de la data la care au fost primite informaţiile, a fost efectuată prima plata şi a fost efectuată inspecţie activelor

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât
mai curând posibil după primirea ordinului de începere.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 de zile.
Pentru orice întrebări nu ezitaţi să ne contactaţi.

Cu stimă,

Nistor Mandache Mariana, în calitate de administrator, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în

numele SC MAPPS MASTER APPRAISAL SRL. Data : 14.07.2017

SC BUSINESS VALUATION SRL
Membru corporativ ANEVAR – Aut.0549/2017
J40/730/2016; CIF RO35462630

Către: DASCĂL INSOLVENCY SPRL

REF: Evaluare active Peştişorul de Aur Import Export SRL

OFERTĂ FINANCIARĂ
Ca urmare a cererii dumneavoastră de oferta, privind achiziţia de prestări servicii evaluare active (clădire, teren, autovehicule, utilaje şi alte mijloace fixe) aparţinând SC Peştişorul de Aur Import Export SRL, vă aducem la cunoştinţă oferta noastră financiară:
Pentru evaluarea activelor (clădire, teren, autovehicule, utilaje şi alte mijloace fixe) preţul este echivalentul in lei la data emiterii facturii a 2.190 EURO (plus TVA) conform prevederilor contractului ce urmează a fi încheiat între părţi.

Modalitate de plată: 50% avans, 50% In termen de 30 zile de Ia predarea raportului.
Valabilitate ofertă: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Termen de execuţie: 10 zile lucratoare de la data inspecţiei activelor si primirii tuturor documentelor necesare evaluării.

Rapoartele de evaluare vor fi întocmite cu respectarea Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017 si a normelor Codului de Etica al profesiei de evaluator autorizat. Ofertantul are calitatea de membru corporativ ANEVAR – Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor din România, cu autorizaţia valabila pe anul 2017. Ofertantul isi desfăşoară activitatea in conformitate cu reglementările legale in vigoare, cu respectarea prevederilor Hotărârii 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a ANEVAR, in conformitate cu OG 24/2011, respectiv Legea 99/2013 pentru aprobarea OG 24/2011.
Coordonatorii echipei de evaluări ai Business Valuation SRL sunt evaluatori autorizaţi, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) şi experţi tehnici judiciari autorizaţi de Ministerul Justiţiei, cu o experienţă de 15 ani în domeniul evaluărilor:
– Ec. Cristian G. Danciu – evaluator autorizat proprietăţi imobiliare, bunuri mobile, întreprinderi, fond de comerţ si alte active necorporale, expert tehnic judiciar;
– Dr.lng. Ştefan Adrian Oae – evaluator autorizat proprietăţi imobiliare, bunuri mobile, expert tehnic judiciar.
Pentru a deservi cu promptitudine şi costuri minime clienţii care au răspândire la nivel naţional, am construit şi extindem continuu o reţea de colaboratori. Acoperim aproape tot teritoriul ţării, cu prezenţă in peste 15 judeţe şi Municipiul Bucureşti.

In speranţa concretizării acestei colaborări, rămânem la dispoziţia Dvs. pentru detaliile
necesare.
Data: 13.07.2017

Danciu Cristian George Managing Partner BUSINESS VALUATION SRL

J40/730/2016; CUI RO35462630; IBAN: R034 INGB 0000 9999 0562 7560, ING Bank, Şos.Vitan-Bârzeşti nr.7D, bl.4, sc.B, et.8, ap.541, sector 4, Bucureşti – Tel: 0741.195.830; E-mail: officeObusiness-valuation’.ro