REGULAMENT DE VALORIFICARE A BUNURILOR MOBILE APARTINAND S.C. PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT S.R.L

Uncategorized by

1. INFORMAŢII GENERALE
Prin Hotararea nr. 161 din data de 25.01.2017, Tribunalul Ilfov Sectia Civila a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului impotriva debitorului SC PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul social in Pantelimon, Bd.Biruintei nr.137, Judetul Ilfov, CUI 348200, J23/1020/2007, in cadrul dosarului nr.3643/93/2014.
Dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile apartine societatii debitoare SC PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT SRL.
Prezentul Regulament de valorificare este intocmit in conformitate cu dispozitiile Legii 85/2014, a fost aprobat de catre Adunarea Creditorilor din data de ….si cuprinde conditiile de valorificare a bunurilor mobile scoase la vanzare, prin licitatie publica cu strigare, in conditiile Legii 85/2014.

2. PREZENTAREA BUNURILOR CARE FAC OBIECTUL VALORIFICARII
Listele cu bunurile sunt anexate prezentului Regulament si vor fi predate tertelor persoane interesate in achizitionare, functie de optiunea acestora de ofertare, respectiv de individualizarea acestora prin cererea de cumparare.
Listele cuprinzand totalitatea bunurilor pot fi consultate in mod gratuit la sediul lichidatorului judiciar in scopul identificarii bunurilor asupra carora se intentioneaza a se formula cerere de cumparare.

3. LUAREA LA CUNOSTINTA DE CATRE CUMPARATOR
Cumparatorul ia la cunostinta:
– ca bunurile sunt vandute in starea fizica in care sunt, fara nici o garantie din partea lichidatorului judiciar sau a debitorului, pe principiul “ vazut-placut-cumparat”
– despre starea fizica a lor;
Toate taxele aferente vânzării vor fi suportate de cumparator.

4. REGULAMENT DE DESFAŞURARE A LICITAŢIEI
4.1. PREVEDERI PRIVIND DESFASURAREA LICITATIEI
A) Loc de desfăşurare
Licitaţiile publice vor avea loc la sediul de corespondenta ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3.

B) Data licitatiei
Lichidatorul judiciar va organiza licitatii saptamanale, in aceiasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de ………… iar urmatoarele sedinte de licitatie cu strigare vor avea loc la data de …………………respectiv ………………. ora 1400.
C) Pretul de pornire al licitatiei
In anexa atasata prezentului Regulament de valorificare sunt prezentate preturile de pornire pentru fiecare bun in parte, conform Raportului de Evaluare intocmit de PRIME VALUE SRL.
La primele 10 (zece) sedinte de licitatie pretul de pornire este 100% din valoarea de piata exclusiv TVA, stabilita pentru fiecare bun in parte in Raportul de evaluare, conform ANEXA 2.
La urmatoarele 10 (zece) sedinte de licitatie pretul de pornire este 90% din valoarea de piata exclusiv TVA stabilita in raportul de evaluare.
La urmatoarele 10 (zece) sedinte de licitatie pretul de pornire este de 80% din valoarea de piata exclusiv TVA stabilita in Raportul de evaluare.
In cazul in care in urma celor 30 sedinte de licitatii, bunurile nu sunt valorificate, se va convoca o noua adunare a creditorilor pentru aprobarea unui alt regulament de vanzare.

Pretul la care se va adjudeca bunurile mobile va fi achitat in contul de lichidare nr. RO43PIRB4206766004001000, deschis la Piraeus Bank Sucursala Ion Mihalache pe seama debitoarei.
.

D) Conditii de participare
Pot participa la licitaţie:
– persoane fizice şi juridice romane sau straine;

Cei interesaţi persoane fizice sau juridice vor depune, sub sancţiunea decăderii, cu 1 zi inainte de data si ora stabilite pentru licitatie la sediul de corespondenta ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii in numerar a garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin prezentul Regulament:

Persoanele fizice:
a. Copie buletin/ carte de identitate (valabilă) pentru persoanele fizice române, respectiv copie paşaport, în traducere legalizată pentru persoanele fizice străine;
b. Procură autentificată notarial pentru persoanele împuternicite sau pentru persoanele care îl însoţesc la licitaţie, după caz (pentru persoanele fizice străine procură notarială pentru interpret sau declaraţie pe proprie răspundere că înţelege limba română);
c. Dovada achitării Regulamentului privind licitatia şi a garanţiei de participare la licitatie (copie chitanţă sau Ordin de plată avalizat de banca plătitoare, conform cu originalul).
d. Declaraţia participantului că a vizionat bunurile scoase la licitaţie şi că înţelege să participe la licitaţie în aceste condiţii cunoscând că nu poate invoca debitoarei sau lichidatorului judiciar vreo pretenţie în legătură cu bunurile scoase la licitaţie cu privire la funcţionalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficienţe sau lipsuri, rentabilitate a afacerii, nefiind oferite niciun fel de garanţii din partea organizatorului licitaţiei.

Persoanele juridice:
a. copie Certificat Înmatriculare şi Certificat înregistrare în scopuri de TVA, după caz (pentru persoanele juridice străine copiile se vor depune în traducere legalizată);
b. împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea la licitaţiei emisă de societate şi copie valabilă a buletinului/cărţii de identitate a reprezentantului/reprezentanţilor la licitaţie;
c. Dovada achitării Regulamentului privind licitatia şi a garanţiei de participare la licitatie (copie chitanţă sau Ordin de plată avalizat de banca plătitoare, conform cu originalul).
d. Declaraţia participantului că a vizionat bunurilor scoase la licitaţie şi că înţelege să participe la licitaţie în aceste condiţii cunoscând că nu poate invoca debitoarei sau lichidatorului judiciar vreo pretenţie în legătură cu bunurile scoase la licitaţie, cu privire la funcţionalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficienţe sau lipsuri, rentabilitate a afacerii, nefiind oferite niciun fel de garanţii din partea organizatorului licitaţiei.

Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 2% din valoarea bunurilor asa cum reiese din Raportul de Evaluare al acestora, acest pret neputand fi insa mai mic de 500 lei si mai mare de 3.000 lei exclusiv TVA.

Pretul Regulamentului de valorificare se poate achita:
– in numerar pe seama lichidatorului judiciar, la sediul de corespondenta ales al acestuia din Bucuresti, str. Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3;
– prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.

Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza si va fi platita in contul de lichidare nr. RO43PIRB4206766004001000, deschis la Piraeus Bank Sucursala Ion Mihalache pe seama debitoarei.
Garantia de participare la licitatie pentru adjudecatar va constitui avans din pret, celorlalti participanti la licitatie urmand a li se returna aceasta garantie.

Creditorii ce detin creante garantate asupra averii debitorului nu au obligatia sa plateasca pretul Regulamentului privind licitatia si nici a garantiei de participare la licitatie, dar acestia vor plati cheltuielile datorate in baza Legii 85/2006 si/sau contravaloarea bunurilor adjudecate functie de eventualele garantii existente asupra bunurilor valorificate si a rangului de preferinta conferit de respectivele garantii.

Neachitarea oricareia dintre sume in conditiile de mai sus, precum şi nedepunerea vreunuia dintre documentele solicitate conduce în mod automat la respingerea de la sedinta de licitaţie a participantului pentru aceste motive.

4.2. VALORIFICARE PRIN LICITATIE PUBLICA
Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4 D din prezentul Regulament si a achitarii garantiei de participare la licitatie.
Orice documentatie depusa cu nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sau peste termenul stabilit nu va fi luata in considerare.
Modalitatea de valorificare este prin licitatie publica cu strigare, cu pas de licitatie stabilit si comunicat ofertantilor de catre organizatorul licitatiei inainte de incepere sedintei de licitatie.
In cadrul sedintei de licitatie bunul se va adjudeca celui care dupa trei strigari succesive facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, chiar si atunci cand, in lipsa de alti concurenti a fost singurul oferatnt, astfel:
– daca cel putin 2 ofertanti ofera pretul de pornire, licitatia se va derula in crestere fata de pretul de pornire al licitatiei, bunul fiind adjudecat celui care ofera cel mai bun pret;
– daca exista un singur ofertant si a oferit pretul de pornire, bunul se va adjudeca acestuia;

5. Plata pretului
Adjudecatarul bunurilor va depune pretul la dispozitia lichidatorului in termen de cel mult 5 zile de la data adjudecarii, tinandu-se seama de garantia depusa in contul pretului.
Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul mentionat acesta va pierde garantia de 10%, aceste sume devenind venit la fondul destinat platii creditorilor.
Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial, fiind insa obligat la plata cheltuielilor ocazionate de noua licitatie.
Suma datorata de fostul adjudecatar se stabileste de lichidator prin proces-verbal de licitatie. Aceasta suma se va retine cu precadere din garantia depusa.

Plata se va face in lei la cursul BNR din data platii in contul de lichidare nr. RO43PIRB4206766004001000, deschis la Piraeus Bank Sucursala Ion Mihalache pe seama debitoarei.

6. Transmiterea dreptului de proprietate
In cazul bunurilor mobile, dreptul de proprietate se transmite catre adjudecatar pe baza Procesului verbal de adjudecare si a Facturii fiscale emise pe seama debitorului in faliment numai dupa achitarea integrala a pretului bunurilor adjudecate.

7. Contestatii
Prin depunerea documentatiei si achizitionarea Regulamentului, potentialii cumparatori si-au insusit si au inteles termenii si conditiile de participare la licitatie si nu vor formula contestatii.

8. Alte clauze
Lichidatorul isi rezerva dreptul de a amana data de desfasurare a licitatiei, notificand acest lucru in presa centrala si locala, in cazul aparitiei unor evenimente deosebite.

DASCAL INSOLVENCY SPRL
LICHIDATOR JUDICIAR